samedi 8 décembre 2012

وظیفه یک نو زرتشتی چیست؟ Neo-Zoroastrian

Neo-Zoroastrian

از هم اکنون نیکی در پندار و گفتار و کردار را پیشه کنید اگر چنین کردید بما و به بیشماران جهان اوستایی پیوسته اید
همیشه و همه جا فروهر   که نشان پذیرش این سه نیک است را همراه خود داشته باشید
مهربان یار گرامی نخستین گام شما در راه اوستا یاری رسانی به جنبش خردگرایی و اوستایی نوین سرزمین اهورائی اوستا و زرتشت بزرگ میباشد که در مرزهای هیچ کشوری محدود و بسته نمیشود  بدین رو از هم اکنون تلاش خود را برای گسترش اندیشه های پیام آوران خرد آغاز کرده و از هر راه و شیوه ای که میتوانید در پخش اندیشه ها و گفتار و سخنها و کتابها و مقالات تلاش کنید با کلیک در این صفحه به لینکهایی میرسید که میتوانید هر روز بخشی از آنها را از طریق اینترنت و ایمیل و تویوتر و فیسبوک و دیکر راه بطور مرتب پخش کنید و برای آگاهی دیگران این دریای دانش را به اشتراک بگذاریدGrace a nos travaux depuis plus de 30 ans publier en Persan et en Français par le biais de ces émission radio-télévisées d’environ 7000 heure(une partie disponible sur internet).

 حافظ رند شیراز را بشناسید
http://hafez.aria7000.com/  
ویدیو
http://youtu.be/L1NeWQuUIZo  

پیروز پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی را بشناسید و بشناسانید
http://membres.multimania.fr/abasiran/ferdosi/index.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=tNreOcjHRm4 
کیوان نیشابوری و یا حکیم عمر خیام را بشناسید و بشناسانید
http://khayyam.avairan.com/ 
ویدیو
http://youtu.be/daTprnb9lng  

 plus de quatre mille articles 
http://azadi.be  
et plus de 120 livre 

diffuser dans le monde entier et surtout en Iran, clandestinement ()…
Les émissions de radio télévisées, sont diffusé en live, avec des moyens très modeste, nous pouvons constater qu’il y a plus de 18 millions de foyer brancher a ses émissions. 


et plusieurs centaines de pages sur internet
WEB :
PHOTO
VIDEO :
همه جا از سالنامه هفت هزار ساله بهره ببرید
http://7000sal.com  نشانی و تلفن  نو زرتشتی ها

Album Photos
TV :
Radio :
commande :

بخشنودی اهورا مزدا
آئین اوستا دین نیست بلکه آئین و دستور و فرمان زندگی  است بر پایه خرد و باور به دانای توانایی که پروردگار هستی و فلسفه بهزیستی و بهی است و ما سازندگان بهشت در همین جهانیم
اگر برای گرفتن پناهندگی مایل بدریافت گواهی هستید با ما پیوند برقرار نکید پیوستن به جهان اوستائی بر پایه باور دل و تا پای جان در راهش رفتن است با سه پند نیکی در پندار و گفتار و کردار و باور به اهورامزدا و خرد انسانی و مردم سالاری خردمندانه و لائیک و غیر دینی و مهرورزی و ما با خروج مغزها و نیروهای جوان و پرکار از کشور اهورائی مخالفیم و نمیخواهیم که کشور را به دشمن بسپاریم و همه خارج شویم بلکه تلاش ما برای بازگشت خردمندان و دانشمندان و فرهیختگان است برای ساختن ایرانی آباد و آزاد و آسوده و آرام
I am a follower of AVESTA! (Zoroastre) From AVESTA, wisdom tendency, kindness, Aryan, Persian, Mithraism to Zoroaster, the messenger of well thinking, well talking and well acting to Manes, a thinker and artist who has drown what Buddha and Jesus had thought…to Mazdak, the first socialist in the world to Cyrus the great whom has been mentioned both in Old Testament and history as the saviour of Jews and one who has written the first human rights’ law and also to the Iranians’ artistic, historic, civilized and thoughtful resistance against Arabs’ attack and Islamic fanaticism by means of the quatrains of  scholar Omar Khayyam Neyshapoori and the lyric poems of Hafiz Shirazi … and 7000 years old hills located in Silak Kashan and Pamir plains in Tajikistan and Buddha’s statues in Afghanistan … and fire-temples in Azerbaijan and the burned city in Sistan and Baluchistan… and 7000 years proud history of the people who have lived in Iran’s great plateau by their different culture from Ilamids to Medes.
To find out more about the historical precedent of my people and my country and also about our laic and wise thoughts read this book
آئین اوستا دین تازه و یا کهنه ای نیست بلکه فلسفه و اندیشه و شیوه زنذگی پاک و اهورائی و مهرورزی با تمامی آفریده ها از هر قوم و قبیله و تبار و تفکری است با تکیه بر نیکی در پندار و گفتار و کردار و آرامش و رامش و آسایش خواهی و جستن آن در هر هنگامه و جایگاهی برای بهسازی و بهشت آفرینی در همین زندگی ئ باور به اهورامزدا پروردگار دانا و توانا و خردمندی که جز نیکی و پاکی نیافریده است
از هم اکنون نیکی در پندار و گفتار و کردار را پیشه کنید اگر چنین کردید بما و به بیشماران جهان اوستایی پیوسته اید
همیشه و همه جا فروهر را که نشان پذیرش این سه نیک است را همراه خود داشته باشید
مهربان یار گرامی نخستین گام شما در راه اوستا یاری رسانی به جنبش خردگرایی و اوستایی نوین سرزمین اهورائی اوستا و زرتشت بزرگ میباشد که در مرزهای هیچ کشوری محدود و بسته نمیشود  بدین رو از هم اکنون تلاش خود را برای گسترش اندیشه های پیام آوران خرد آغاز کرده و از هر راه و شیوه ای که میتوانید در پخش اندیشه ها و گفتار و سخنها و کتابها و مقالات تلاش کنید با کلیک در اینجا به لینکهایی میرسید که میتوانید هر روز بخشی از آنها را از طریق اینترنت و ایمیل و تویوتر و فیسبوک و دیکر راه بطور مرتب پخش کنید و برای آگاهی دیگران این دریای دانش را به اشتراک بگذارید

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire