jeudi 13 mars 2014

Mr AWESTA David ABBASI president d'institut AWESTA & PersianCnn Nous parle de chahar shanbeh souri et niyayesh Nowroozi جشن چهارشنبه سوری و نیایش نوروزی از استاد سیاوش اوستا

جشن چهاشنبه سوری بروایت سیاوش اوستا
این سخنان را استاد سیاوش اوستا سالها پیش بر روی آنتن رادیو تهران طی مصاحبه ای با خانم ملک محمدی ایراد کرد
که پس از اجرای این برنامه تنی چند از مهربان یاران رادیو تهران پاکسازی و اخراج شدند


)
  1. چهارشنبه‌ سوری به روایت استاد سیاوش اوستا
سور به معناى میهمانى و جشن مى‌باشد و امّا چرا چهارشنبه سورى و چرا آتش برافروختن و چرا از روى آتش پریدن؟ براساس سروده‌هاى پیروز پارسى، حکیم فردوسى، سیاوش فرزند کاووس شاه در هفت سالگى مادر را از دست مى‌دهدپادشاه همسر دیگر را برمى‌گزیند، سودابه که زنى زیبا و هوسباز بود عاشق سیاوش مى‌شود:
یکى روز کاووس کى با پسر
نشسته که  سودابه  آمد ز در
زنـاگـاه  روى  سیاوش  بدید
پراندیشه گشت و دلش بردمید
زعشق رخ او  قرارش  نماند
همه مهر اندر دل آتش نشاند
سودابه در اندیشه بود تا به گونه‌ئی سیاوش را به کاخ خویش بکشاند، دختر زیبا و جوان خود را بهانه حضور سیاوش کرده و او را فرا خواند:
که باید که رنجه کنى پاى خویش
نمائى مرا سرو بالاى خویش
بیاراسته خویش چون نوبهار
بگردش هم از ماهرویان هزار
آنگاه که سودابه سیاوش را در کاخ خویش یافت به او گفت:
هر آنکس که از دور بیند تورا
شود  بیهش  و برگزیند  تورا
زمن هر چه خواهى، همه کام تو
بر آرم ، نپیچم  سر از  دام تو
من  اینک   به پیش  تو افتاده‌ام
تن  و جان  شیرین  ترا داده‌ام
سودابه پس از این که از مهر و عشق خود به سیاوش می‌گوید و همزمان به او نزدیک مى‌شود، ناگاه او را در آغوش کشیده و مى بوسد.
سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد
همانا  که  از شرم  ناورد  یاد
رخان سیاوش چو خون شد ز شرم
بیاراست  مژگان  به  خوناب گرم
چنین گفت  با  دل  که  از کار دیو
مرا  دور  داراد   کیوان  خدیو
نه  من  با  پدر بى وفائى  کنم
نه  با اهرمن  آشنائى  کنم
سیاوش با خشم و اضطراب و دلهره به نامادرى خود گفت:
سر بانوانى  و هم  مهترى
من ایدون گمانم که تو مادرى
باقی ی متن در ادامه مطلب

سیاوش خشمناک از جاى برخاسته و عزم خروج از کاخ سودابه را کرد. سودابه که از برملا شدن واقعه بیم داشت داد و فریاد کرد و درست بسان افسانه یوسف و زلیخا دامن پاره کرده و گناه را به سیاوش متوجّه کرد و چنانچه در نمایشنامه افسانه افسانه‌ها نوشتیم، اکثر افسانه‌هاى سامى، افسانه‌هاى شاهنامه مى‌باشد که رنگ و روى سامى گرفته است و نیز در آئین اوستا نوشته‌ایم کتاب اوستا یک کتابخانه کتاب بوده است که تاریخ شاهان ایران یکى از ۱۲۰جلد کتاب کتابخانه اوستا مى‌باشد و چگونگى به نظم آوردن آن را توسط فردوسى در زندگی‌نامه پیروز پارسى، یعنى حکیم ابوالقاسم فردوسى شرح داده ام. بارى سیاوش به سودابه مى‌گوید که پدر را آگاه خواهد کرد:
از آن تخت برخاست با خشم و جنگ
بدو اندر آویخت سودابه چنگ
بدو  گفت  من راز دل  پیش تو
بگفتم  نهانى  بد اندیش  تو
مرا خیره خواهى که رسوا کنى؟
به پیش خردمند رعنا کنى
بزد دست و جامه بدرید پاک
به ناخن دو رخ را همى کرد چاک
برآمد خروش از شبستان اوى
فغانش زایوان برآمد بکوى
در پى جار و جنجال سودابه، کیکاووس پادشاه ایران از جریان آگاه شده و از سیاوش توضیح خواست سیاوش به پدر گفت که پاکدامن است و براى اثبات آن آماده است تا از راهرو آتش عبور کند. سیاوش گفت اگر من گناهکار باشم در آتش خواهم سوخت و اگر پاکدامن باشم از آتش عبور خواهم کرد.
سیاوش بیامد به پیش پدر
یکى خود زرین نهاده به سر
سیاوش بدو گفت انده مدار
کزین سان بود گردش روزگار
سیاوش سپه را بدا ن‌سان بتاخت
تو گفتى که اسبش بر آتش بساخت
زآتش برون آمد آزاد مرد
لبان پر ز خنده برخ همچو ورد
چو بخشایش پاک یزدان بود
دم آتش و باد یکسان بود
سواران لشکر برانگیختند
همه دشت پیشش درم ریختند
سیاوش به تندرستى و چاپکى و چالاکى به همراه اسب سیاهش از آتش عبور کرد و تندرست بیرون آمد.
یکى شادمانى شد اندر جهان
میان  کهان  و میان  مهان
سیاوش به پیش جهاندار پاک
بیامد بمالید رخ را به خاک
که از نفت آن کوه آتش پَِـرَست
همه  کامه  دشمنان کرد پست
بدو گفت شاه، اى دلیر جهان
که پاکیزه تخمى و روشن روان
چنانى که از مادر پارسا
بزاید شود بر جهان پادشا
سیاوخش را تنگ در برگرفت
زکردار بد پوزش اندر گرفت
مى آورد و رامشگران را بخواند
همه کام ها با سیاوش براند
سه روز اندر آن سور مى در کشید
نبد بر در گنج بند و کلید!
این اتفاق و آزمایش عبور از آتش در بهرام شید (سه شنبه) آخر سال روى داده بود و از چهارشنبه تا ناهید شید (جمعه یا آدینه) جشن ملّى اعلام شد و در سراسر کشور پهناور ایران به فرمان کیکاووس سورچرانى و شادمانى برقرار شد و از آن پس به یاد عبور سرفرازانه سیاوش از آتش همواره ایرانیان واپسین شبانه بهرام شید (سه شنبه شب) را به یاد سیاوش و پاکى او با پریدن از روى آتش جشن مى گیرند


http://www.youtube.com/watch?v=pWLz-9Bghv0
نیایش نوروزی از استاد سیاوش اوستا

)
با گرمترین شادباشهای نوروز سال 7078 آریائی میترائی برابر با 1393 تازی به شما مهربان یاران
نیایش نوروزی
درود بر پروردگار بزرگ و توانائی که نور و روشنائی را در سیاهی و تاریکی آفرید و این دو را از هم، دیگر نمود و فرمان به ستایش نور داد که نیکو بود. 
درود بر پیام آوران آزادیبخش و خردمند و مهرگستر، میترا، زرتشت، اسپارتاکوس پیروز ، بودای انسان ساز، کوروش آزادیبخش و رهاننده ی جانباز، مانی و مزدک برابرجو. 
درود به بابک خرم دین، خیام کیوان نیشابوری، فردوسی پیروز پارسی، حافظ رند شیراز، مولوی فرزند بلخ و بخارا، عین القضات، سهروردی. درود بر کسروی و دشتی. درود بر کوروش آریامنش. درود بر زرتشتها و تشت زرین آرامش، آسایش، آگاهی، خرد و دانش. 
درود بر یزدان پاک که با مهر و مهربانی رامش آفرینی و شادی و عشق را در هر کجای این جهان زیبا برای هر اندیشه و با هر ریشه با پیمان به پیوند دلها برایمان یادگار گذاشت تا شب تاریک را به نور خورشید، زمستان سرد را به بهار سرسبز، تنهایی را به همراهی، درد را به تندرستی، خشم و کینه را به گذشت و بخشش بسپاریم.
پروردگارا در این هنگام دل انگیز و زیبائی که جهان و هستی پایان گردش سالانه زمین بر پیرامون خورشید پرفروغ و آذرخش هستی جشن میگیرید همه ما با هم همآوا و همدل از اهورا مزدای بزرگ خداوند دانائی و توانائی رامشخواهی و آرامش گستر خواهان روزها، هفته ها، ماهها و سالهای سرشار از آرامش، آسایش، تندرستی، شادی و مهربانی هستیم. 
مهربان یاران در این سال نو به جستجوی تنگدستان و تهیدستان کوچه و خیابان و شهر و روستای خود بروید و شیرینی و شهد و شام شراب و آشامیدنی خویش را با آنها بخش کنید. 
تنگدستیها و تهیدستیها و نیازمندیهای بسیاری از این مهربان یاران را شما نمیبینید بدین رو باید در پی آنها بگردید و در پنهان و در تاریکی یاریشان کنید و سفره مهر و عشق و روشنائی و لبخند را در خانه هایشان بگسترانید.

سیاوش اوستا


www.MehrTv.com مهربان یار در این بلاگ تازه ترین نوشته های سیاوش اوستا را میخوانید که بخشی کوتاهی از بیش از پنج هزار مقاله میباشد اگر وقت داشتید سری به سایتهای زیر بزنید http://www.avairan.com/abbassi-maghale.htm آرشیو نخست مقالات سیاوش اوستا http://azadi.be تلویزیون مهر بزیان پارسی http://mehrtv.com آثار سیاوش اوستا http://faryad.net برنامه های یکساعته تلویزیونی سیاوش اوستا http://08paris.net برنامه های فرهنگی تئاتر جشن کنسرت و فستیوال http://aria7000.org رادیو آوای ایران پاریس http://avairan.com سایت سیاوش اوستا http://awesta.net تلویزیون مهر بفراسه http://mehrtv.fr سالنامه هفت هزار ساله http://7000sal.com چگونه اوستائی زرتشتی شویم؟ http://zartosht.fr در فیسبوک و گوگل و یوتوب و تویتر نیز نام سیاوش اوستا را جستجو کنی